Feed on
Posts
Comments

För att få reda på om det bara är jag själv som tycker att DAGY’s klassrum saknar inspiration och kreativitet så vill jag veta hur andra elever, och lärare, känner om DAGY’s studiemiljö. Jag skrev därför ned ett par frågor som skulle ge mig förståelse för andra elever och även ge mig inspiration, som kan växa till idéer, som eventuellt kan komma att växa till slutprodukter.

Frågorna bildade en enkät, här nedan kan du se den:

 

KLASSRUM MED KLASS – av Disa Hein
ENKÄT

Projektarbete: Att försöka införa ett nytänkande i Danderyds gymnasium, för att göra skolans miljö bättre och mer kreativ, och öka trivseln bland elever och lärare.

Ringa in ett av alternativen, och svara gärna så utförligt som möjligt.

Är du lärare eller elev?

LÄRARE                                                ELEV

Är du man eller kvinna?

MAN                                                         KVINNA

Hur länge har du studerat/jobbat på DAGY?

……………………………………………………………..

Trivs du i DAGYs klassrum?

JA                         OFTAST                         NEJ

Tycker du att trivseln skulle öka om
klassrummen förändrades?

JA                                                                      NEJ

Vilka förändringar skulle du vilja göra?

………………………………………………………………………………………………………………

Tror du att även studiemiljön skulle bli bättre om det skulle ske en förändring?

   JA                                                                    NEJ

Skulle du inspireras om klassrummens utseende skulle ha teman efter varje ämne?

   JA                                                                    NEJ

Om ja, ge ett förslag hur ett sådant klassrum skulle kunna se ut?

……………………………………………………………………………………………………………….

 

För att få respondenterna att snabbt och lätt fångas av mitt projektarbete och kunna förstå det, har jag titel på enkäten och en kort förklaring av projektet.

Därefter förklarar jag hur respondenterna kan besvara på frågorna, alltså ringa in svaret och besvara skrivfrågorna så utförligt som möjligt. Jag önskar att få många och detaljerade svar, jag önskar också att få olika och annorlunda svar som kan främja min kreativitet.

Min första fråga till respondenterna är om de är elever eller lärare. Relationen till skolan kan innebära om man är kritisk eller inte, eller huruvida miljön är viktig. Självklart bör både elever och lärare ha bra miljöer att spendera sina dagar i. Men jag tror att svaren på mina frågor kan skilja sig från lärare och elever. Jag tror att lärare har det jobbigare med de fula lokalerna än eleverna, denna hypotes har jag fått genom att tro att lärare har spenderat fler år i DAGY än elever kommer att ha gjort när de går ut. Detta kan innebära att lärare ser lokalerna som en del av livet medan eleverna endast ser lokalerna som en del av gymnasieåren, det vill säga endast tre år. Jag tror däremot att elevernas studier och trivsel påverkas extremt mycket av lokalerna.

Beroende på vilket kön det är som svarar på enkäten kan svaren skilja sig, därför börjar jag med att fråga den simpla frågan om respondenten är man eller kvinna.

Därefter vill jag veta hur länge eleven har studerat, eller läraren jobbat, på DAGY. Hur länge man har studerat och arbetat i skolan kan påverka uppfattningen av studiemiljön och framför allt klassrummen. Tiden kan också innebära att man har reflekterat över lokalerna, till en början kanske man inte lägger märke till det fula och kala i klassrummen, med tiden kanske man blir uppmärksam på klassrummen och utvecklar en ny åsikt. Det kan också vara så att man först är kritisk till miljön för att därefter bli ”hemmablind”.

Jag vill självklart ta reda på om fler elever än jag själv trivs i DAGYs klassrum. Respondenterna får tre alternativ att svara på, antingen ja, nej eller oftast. Jag valde att ta med alternativet oftast eftersom det faktiskt kan finnas vissa klassrum man trivs i och vissa man inte trivs i.

Sedan vill jag få svar på om en förändring skulle kunna öka trivseln, eller om detta är endast något som jag personligen känner. Här får respondenterna endast två alternativ att svara på, ja eller nej.

Därefter har jag en fråga som kräver en större eftertänksamhet än de tidigare frågorna. Frågan lyder följande; “Vilka förändringar skulle du vilja göra?”. På denna fråga önskar jag att få reda på vad elever i DAGY klagar på och vad de önskar att förbättra eller förändra. Frågan är en relativt öppen fråga och här kan jag förvänta mig att få många olika svar. Respondenterna kan prata om utseende, design, färger, detaljer etc. Allt från väggar till golv, och belysning till stolar. Alla svar är roliga, intressanta och kan väcka inspiration.

Sedan har jag två korta ja- och nej- frågor.  Den första handlar om huruvida respondenterna tror att dem själva och andra elever skulle uppfatta studiemiljön om det skulle få en radikal förändring. En förändring kan vara allt från nya lampor till en stor målning på en vägg. Sedan lyder min nästa fråga så här; “Skulle du inspireras om klassrummens utseende skulle ha teman efter varje ämne?” Med detta menar jag att klassrummen skulle bli mer specifika efter det ämne som lärs ut i rummet. I DAGY används många klassrum till olika ämnen. Detta är både positivt och negativt. Självklart ger det ett bättre flöde i undervisningen, eftersom de flesta ämnena kan studeras i de flesta klassrummen. Däremot innebär det en förvirring för både elever och lärare, man kan läsa svenska i samma klassrum som man har matematik i. Detta gör också att undervisningen inte kan växa i klassrummet. Som elev vill jag inspireras av klassrummet och känna kreativitet för ämnet jag ska läsa. Därför vill jag se hur respondenterna känner för idén om de är positiva eller negativa till klassrum efter ämne. Jag har nämligen valt att designa mina modeller av klassrum efter ämne. Jag tror att alla olika former och förändringar kan väcka inspiration och kreativitet hos både lärare och elever under undervisningen, jag tror inte att klassrummens tema innebär att man inte längre kan undervisa olika ämnen än det ämne som klassrummen är designade efter. Därför ber jag också respondenterna ge exempel på hur ett sådant klassrum kan se ut. Även här hoppas jag på kreativa och annorlunda svar.

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu