Feed on
Posts
Comments

Efter många dagar och förfrågningar hittade jag tillslut 50 goda kandidater som ville bli respondenter till min enkät. Här nedan kan du läsa om svaren och resultaten. Klicka på bilderna för att se hela diagrammen.

Utav 50 respondenter var 34 kvinnor och 16 män. Att skillnaden blev relativt stor kan bero på två saker, för det första kan det bero på att jag som tjej lättare kommer i kontakt med kvinnor och därmed kunde be dem svara på mina frågor. För det andra kan det handla om att kvinnor kanske har större intresse för inredning och design, tror jag. Många killar och män ville inte riktigt, orkade inte riktigt eller helt enkelt inte tog sig tid till att svara. Den här teorin har jag fått fram när jag har läst de manliga respondenternas svar i min enkät. Majoriteten av männen svarade med korta mening, ofta bara några enstaka ord, många svarade vet ej eller valde att inte svara alls på vissa frågor, som till exempel handlade om att de själva skulle ge förslag. Jag upplevde en besvikelse över att vissa inte svarade utförligt på mina frågor, kanske är projektet inte var tillräckligt intressant eller frågorna inte spännande nog för att svara på. Men jag kan också dra slutsatsen att deras intresse är relativt lågt när det gäller att förändra sin omgivning och miljö i klassrummen.

Jag undrade om svaren på mina frågor skulle skilja mycket mellan lärare och elever. Som ni kan läsa i diagrammet ovan var det tre kvinnliga lärare och 31 kvinnliga elever som svarade på enkäten. Utav 16 män var tre lärare och resterande elever. Jag undrade också om relationen till skolan och tiden man spenderat i DAGY gör att svaren ser olika ut. Utifrån resultaten var så inte fallet. Lärarna hade precis lika varierande svar som eleverna. Skillnaden på svaren hos kvinnliga lärare och manliga lärare var faktiskt mindre än hos kvinnliga respektive manliga elever. Jag la även märke till hur lärarna hade liknande svar som de manliga eleverna. Detta var väldigt intressant att se. De kvinnliga eleverna talar mycket om färg och utseende medan de manliga eleverna och samtliga lärare talar om olika slags komfort i klassrummet. Lärarna och de manliga eleverna talade exempelvis om att pennvässare bör vara till hands, att stolarna bör vara mjukare och majoriteten tog upp att ventilationen borde förbättras. Självklart fanns det även kvinnliga elever som talade om dessa saker, men det var vanligare bland de kvinnliga eleverna att vilja förändra på utseendet av klassrummen. Många kvinnliga elever ville ha mer färg på väggarna, tapeter och gardiner, och även växter.

Årsskillnaden mellan eleverna var bara ett till två år medan lärarnas arbetsår varierade från fem till 13 år. Hur länge de hade jobbat eller studerat på skolan var i detta fall inte relevant. Många svar skilde sig åt och lika många liknade varandra, men det berodde inte på tiden de spenderat i klassrummen.

Endast en man svarade att han trivs i DAGYs klassrum och bland kvinnorna var det sex som svarade att de trivs i DAGY, det gör att resterande 43 respondenter svarade att de trivs oftast eller inte alls i klassrummen. Bland lärarna var det inte någon som svarade att han eller hon trivs i klassrummen. Majoriteten svarade att de oftast trivs och två lärare svarade att de aldrig trivs i klassrummen. Här nedan kan du se hur kvinnorna i DAGY har svarat på trivselfrågan.

Eftersom det var majoriteten kvinnliga respondenter blir svaret tydligare i ett diagram. Majoriteten, 18 av 34, kvinnor säger att de oftast trivs i klassrummen, minoriteten, sex av 34, kvinnor säger att de trivs i klassrummen. Övriga trivs inte alls. Siffrorna 18 och tio är alldeles för höga, tycker jag. Jag anser att när man kliver in i lektionens klassrum och på sin arbetsplats bör man kunna glädjas, inspireras och absolut trivas i miljön. Personligen tycker jag att trivsel inte är en känsla som är svår att uppnå, det krävs oftast inte mycket för att trivas. Det kan handla om enkla saker såsom renlighet, bekvämlighet och att miljön är tilltalande.

Som följdfråga undrar jag om de tror att trivseln skulle öka och om studiemiljön skulle bli bättre om man förändrar klassrummen. Här fick jag en positiv respons.

 

Alla utom en kvinna svarade ja på att de tror att trivseln skulle öka och samma gällde för frågan om studiemiljön skulle bli bättre, det vill säga att det skulle gynna studierna. Detta resultat gjorde mig exalterad och extremt positiv till att försöka inspirera till att förändra klassrummens utseende. Siffrorna tyder på gott hopp om att med små tekniker kunna göra en stor skillnad för elever och lärare som spenderar timmar varje dag i DAGYs klassrum.

Slutligen, resultaten av svaren på de sista frågorna. ”Skulle du inspireras om klassrummens utseende skulle ha teman efter varje ämne?”, den här frågans svar skiljde sig något mellan män och kvinnor.

Majoriteten hos kvinnor och män sa att de skulle inspireras av teman efter ämne, däremot var kvinnorna mer positiva till det än vad männen var. Sex av 16 män svarade att de inte skulle kunna inspireras av klassrum med teman. De resterande tio männen var positiva och skrev ned många roliga, kreativa och smarta idéer. Idéer som jag har inspirerats av och säkerligen kommer kunna använda mig av senare i projektet. Hos kvinnorna svarade sju kvinnor nej på frågan medan resterande 27 svarade ja. Skillnaden mellan lärare och elever, samt kvinnliga respektive manliga lärare är svår att tolka, detta beror på att antalet lärare som svarade var liten. Utav sex lärare som hade svarat hade en kvinnlig och en manlig lärare svarat nej på frågan och resterande, två manliga och två kvinnliga lärare, svarade ja. Svaren resulterar i att 67 procent av lärarna tycker att det låter som en bra idé, däremot kan vi tyda att svaren inte skiljer sig beroende på vilket kön lärarna har.

Utifrån min enkät och dess svar och resultat har jag kommit fram till att skillnaden mellan åsikterna hos lärare och elever inte är stor och att nästan samtliga tror att trivseln i klassrummen kommer att öka om det sker en förändring. Hur respondenterna svarade på den slutliga frågan i enkäten redovisas i nästa inlägg, där ska du få ta del av fler idéer som respondenterna delar med sig av och även se hur de kan utveckla sig från idé till en skiss på papper som slutligen kan komma att utveckla sig till ett framtida, passande, klassrum för Danderyds gymnasium.

 

 

 

 

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu